REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego

www.suwalskiesloiki.pl

suwalskiesloiki.pl, jest sklepem internetowym, prowadzonym przez: HOTEL LOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6G,15-399 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 395405, kapitał zakładowy: 16 005 000,00 zł, NIP: 542-321-90-79,  zwanym dalej sprzedawcą

 • 1. Podstawowe pojęcia
 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 
 3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 10. Sklep internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.suwalskiesloiki.pl
 11. Sprzedawca; usługodawca – HOTEL LOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6G,15-399 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 395405, kapitał zakładowy: 16 005 000,00 zł, NIP: 542-321-90-79, adres poczty elektronicznej: sklep@suwalskiesloiki.pl, numer telefonu: 721371101.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
 15. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 16. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupującego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.suwalskiesloiki.pl
 2. Informacje o towarach i usługach Sklep są zamieszczone na stronie www.suwalskiesloiki.pl
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu E-Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie E-Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających jego realizację.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają VAT).
 6. Na cenę więżącą i ostateczną do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży
 • 3 Wymagania techniczne
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, (6) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • 4 Przyjmowanie i realizacja zamówień
 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Kupujący akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez www.suwalskiesloiki.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Minimalna wartość składanego zamówienia wynosi 1 zł.
 4. Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić wskazany na tej stronie formularz rejestracyjny lub złożyć zamówienie bez rejestrowania się - wówczas należy wybrać przycisk "złóż zamówienie".
 5. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka. Po potwierdzeniu wyboru, następnie Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 6. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.
 7. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 8. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Kupującego wystawiamy faktury VAT.
 9. Dostępnymi środkami porozumiewania się Kupującego ze Sklepem są:
  Telefon – 87 739 59 00 lub komórkowy 721 371 101
  E-mail – suwalskiesloiki@gmail.com
  Adres korespondencyjny - ul. Pułaskiego 24k, 16-400 Suwałki
 10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę w złotych polskich, jaką Kupujący zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem  Kupującym zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania) lub o anulowaniu całego zamówienia.
 12. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.
 13. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
 14. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy sprzedaży Towaru utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.
 • 5 Koszty dostawy,  płatności, czas realizacji zamówienia
 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem:
  Kurier InPost.
 2. Opłaty za wysyłkę dostępne są pod tym linkiem https://suwalskiesloiki.pl/pl/i/CZAS-I-KOSZTY-DOSTAW/4 .
 3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do czwartku.. Zamówienia składane w piątki, soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 7 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy. Jeśli kupującym jest konsument, to sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, jednak nie później niż 30 dni od zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Shoper Płatności - Blue Media S.A..
 6. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: płatność elektroniczna, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  przelewem na rachunek bankowy 13 80630001 0100 0100 8660 0010, osobiście w siedzibie firmy lub płatność u kuriera przy odbiorze. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7. Kupujący jest  zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. 
 8.  W przypadku wyboru przez Klienta:  
            a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.                     
             b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), Klient zobowiązany jest do  dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. W momencie nieodebrania przesyłki pobraniowej, kolejna wysyłka zamówienia możliwa jest tylko przy przedpłacie na konto.
              c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać Płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Z zastrzeżeniem §6 pkt 4, w ramach zawartej na odległość Umowy sprzedaży Konsument ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zamówienia, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §6. pkt. 3. niniejszego Regulaminu.
 2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §4. pkt. 4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Klient ma obowiązek odesłać zwracany towar Sprzedającemu niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres podany w §4. pkt. 4. na własny koszt,
 4. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz:
  a. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 5. W związku z §6. pkt. 4., Klientowi dokonującemu zamówienia w Sklepie nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy na Produkty, służące zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Klienta (Zestawy i słoiki z żywnością) i/lub produkty z krótkim termin przydatności do spożycia (poniżej 45 dni).
 6. Sposób dokonania Zwrotu środków wynikający z odstąpienia od Umowy opisuje §14. niniejszego Regulaminu.
 • 7. Reklamacje
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego, jeśli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
 3. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail. Dane kontaktowe Sprzedawcy podane są w §4. pkt. 4. niniejszego Regulaminu.
 4. Paczki dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej należy otwierać w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzenia produktu należy sporządzić, wraz z kurierem, PROTOKÓŁ SZKODY. W przypadku braku tego dokumentu Reklamacje nie będą uwzględniane.
 5. Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. Sprzedający poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji Produktu należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz dowodem zakupu. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru.
 8. Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania poprawionego produktu ponosi Sklep.
 9. W przypadku gdy wynikiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot pieniędzy, nastąpi on w formie opisanej w §14. niniejszego Regulaminu.
 • 8. Zwrot środków
 1. Sprzedający dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a. zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z Zamówienia,
  b. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Produktu lub wymiany na nowy.
 2. Zwrot środków nastąpi w takiej samej formie w jakiej dokonano płatności tj.
  a. na rachunek bankowy Klienta z którego dokonano płatności przelewem lub przelewem on-line;
  b. w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 • 9. Ochrona danych osobowych
 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.suwalskiesloiki.pl
 5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.suwalskiesloiki.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl